Termovize - Stavební právo

Přejít na obsah

Termovize


Něco na úvod o predikační údržbě  (stavby, elektroinstalace, technologie)

Vedle zjišťování současného stavu staveb, elektroinstalací a technologických zařízení je hlavním přínosem termovize predikační údržba. Predikce (z lat. prae-, před, a dicere, říkat) znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, opřené o podloženou hypotézu nebo teorii. Predikce se potvrzuje nebo vyvrací zkušeností, která ovšem často přichází až v okamžiku, kdy už nemá velkou cenu. Predikce mají pro život velký význam a lidé se o ně odjakživa snažili. Věštili z různých nepravidelných jevů, které se zdály souviset s budoucími událostmi a dodnes se věští z ruky, z karet a podobně. Na rozdíl od věštění se predikační údržba opírá o zjištění stávajícího stavu stavby, zařízení anebo technologie.

U staveb lze v rámci predikce odhalit místa budoucího vzniku plísní, kdy se vychází z teploty stavební konstrukce, vlhkosti prostředí a teploty rosného bodu. Pokud se teplota konstrukce přiblíží k teplotě rosného bodu, je vznik plísně nevyhnutelný.
U technologií dokáže odhalit již částečně opotřebené díly strojního zařízení, které se vždy projevuje tepelnou abnormalitou dané součásti. To umožňuje, aby provozovatel včas naplánoval údržbu a vyhnul se nečekanému výpadku provozu a havárii.
U elektroinstalací termovize odhalí např. přetížení fází, či vady jističů anebo zvýšené přechodové odpory v rozvodnicích. Tím lze předejít např. požárům.
Predikační údržba je, tedy, významným trendovým režimem, který je založen na sledování trendu (predikci) sledované věci a měl by být pravidelně využíván. Představa např. náhle „vysypaných“ ložisek u ventilátoru, který zajišťuje přívod vzduchu pro odchovnu, ve které je umístěno 20 000 kuřat, je děsivá.

Termografie zahrnuje metody pro zobrazování teplotních polí na povrchu snímaných těles (rozložení povrchových teplot), které je reprezentováno energií a hustotou fotonů emitovaných z povrchu snímaného tělesa a jeho vyhodnocením - kvantifikací

Termokamera je přístroj nekontaktním způsobem snímající vyzařované IR záření a transformující lidským okem neviditelný reliéf teplotního pole na povrchu snímaného objektu na viditelný obraz (barevný nebo černobílý).

Při snímáni předmětu termokamerou dopadá infračervená energie na matici senzorů. Tím vznikne obraz tepelného pole, tzv. termogram, který je 2D barevným obrazem snímaného předmětu, resp. zdroje záření. Z termogramu zobrazeného na displeji termokamery lze určit místa s odlišnou teplotou a současně odečíst aktuální hodnoty teploty jednotlivých bodů. Termokamery mají tu nespornou výhodu, že dají použít bezkontaktně i tam, kde by jiné metody byly velmi obtížné, ne-li zcela nemožné. Mezi charakteristické formy využití termovize je kontrola tepelného chování staveb, vyhledávání tepelných mostů, kontrola a vyhledávání rozvodů tepla, nebo chladu, kontroly rozvaděčů a transformátorů, ve strojírenství kontrola otáčivých zařízení, elektromotorů, převodovek, atd. Termokamerou lze zjistit využití objemu nádrží, odhalit i špatně prokrvená místa končetin, atd., atd.

Ve stavebnictví termokamera umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků. Termografie umožňuje stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí při zjišťování skrytých vad staveb. Zároveň je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je termografie základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace. Základní podmínkou k definování teplotního pole na povrchu obvodové konstrukce je existence tepelného toku a splnění okrajových podmínek při měření.

Pláště budov, myšleno jejich obvodové zdi, tvoří plochy umožňující únik tepla z budovy. Jedná se zejména o starší stavby provedené z jiného, než z tepelně izolačního zdiva. Dříve takové materiály ani nebyly. Slabými místy v obvodovém plášti jsou např. nadokenní a nadedveřní překlady. Proto se v současnosti ve velké míře provádí zateplování fasád. Ale ani  zateplení nemusí být vždy zárukou úspory tepla, a to zejména tam, kde je zateplení provedeno vadně, z nedostatečně izolujících materiálů, případně nejsou s pečlivostí řešeny detaily. Použitím termovize lze tyto vady odhalit. Lze i po provedení finální úpravy fasády zjistit počet a rozložení kotevních hmoždinek, chybně provedené styky jednotlivých prvků zateplení, případně ztrátu tepelněizolačních vlastností různých montovaných fasád, apod. Vhodné je použít termovizi po dokončení novostaveb, před koupí nemovitosti a všude tam, kde chce mít vlastník o své stavbě jasno.

V posledních letech dochází ve velkém k výměnám oken u rodinných a bytových domů. Vedle nesporných pozitiv (nižší tepelné ztráty, lepší zvuková izolace, minimální nároky na údržbu, zvýšení estetické hodnoty objektu, …) se v praxi projevují i negativa, která mohou ovlivnit komfort bydlení a zdraví. Původní okna díky spárovým netěsnostem zajišťovala výrazně vyšší výměnu vzduchu, než okna nová. Po výměně oken dochází vlivem jejich vysoké těsnosti v krátké době ke zhoršení kvality vnitřního ovzduší. Toto platí zejména v topném období, kdy se obecně méně větrá. V zimních měsících (v topném období) dochází k podstatnému zvýšení dříve obvyklé vlhkosti vzduchu v bytě, které se projevuje kondenzací vodní páry na oknech a vnějších stěnách s teplotou nižší než je teplota rosného bodu. Dalším projevem zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru bytu bývá tvorba alergenních plísní se všemi negativními důsledky na lidské zdraví.

Další předností termografie je možnost najít naprosto přesně uniky médií ze skrytých rozvodů topení, vody, chladného vzduchu z lednic, zjistit nárůst teplot v reálném čase (např. u ložisek a kabelů), určit funkčnost jednotlivých článků topných radiátorů, zjistit funkčnost podlahového topení, resp. příčinu nefunkčnosti, atd. To vše za plného provozu.

Pro provoz vodičů a kabelů je nutné respektovat mezní podmínky. Dodržení jmenovitého napětí, které je udáno číslicí 03, 05 nebo 07, není třeba zdůrazňovat. Důležitější je uvědomit si, pro jaké tepelné podmínky je vodič nebo kabel navržen a vyroben. Proudové zatížení, jak je uvedeno v ČSN 33 2000-5-523, platí pro teplotu okolí 30°C. Pro vyšší teplotu je nutno zatížení přepočítat. U vodičů a kabelů s PVC izolací je nutné pamatovat na to, že vodiče a kabely H05V a H07V mají maximální provozní teplotu 70°C a maximální teplotu při zkratu 160°C. Zvýšenou provozní teplotu mají vodiče a kabely H05V2 a H07V2, a to 90°C. Skutečně odolné proti vysoké teplotě jsou vodiče a kabely s izolací ze silikonové pryže (označení H05S). Jejich maximální provozní teplota je 180°C a maximální teplota při zkratu 350°C. O něco menší tepelnou odolnost mají vodiče a kabely s izolací na bázi etylén-vinyl-acetátu (s označením H07G nebo H05G), a to při provozu 110°C a pro zkrat 260°C.

Stupeň klasifikaceRozmezí teplotOpatření
I. stupeň0 °C < ?t < 10 °C žádné opatření
II. stupeň10 °C < ?t < 35 °C opravit při plánované revizi
III. stupeň35 °C < ?t < 100 °C opravit do jednoho měsíce
IV. stupeň100 °C < ?t opravit okamžitě

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na spolehlivost strojů a zařízení jsou stále častěji používány nové metody preventivní údržby ke zjišťování stavu výrobní technologie. Své místo v provádění preventivní údržby si našla i termovize. Měření pomocí termovize umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření lze provádět za provozu, bez jakéhokoliv poškození měřeného objektu. Pomocí termovizní techniky lze provádět tepelně zátěžové charakteristiky pohonů, strojů a zařízení (stav ložisek), kontrolu (diagnostiku) stavu vyzdívek a izolací sklářských pecí, kontrolu úniku tepla u dopravníkových pájecích a popouštěcích pecí, únik tepla u kalicích pecí, apod. Nespornou výhodou preventivních prohlídek za provozu je možnost plánování odstávky pro údržbu bez nebezpečí nečekaného výpadku z důvodu havárie a tím nečekaných ekonomických ztrát.

Návrat na obsah