Poradenská činnost - Stavební právo

Přejít na obsah

Poradenská činnostPoradna se zabývá následujícími oblastmi, ve kterých chce napomoci občanům při řešení jejich životních situací:

Oblast stavebního práva zahrnuje tyto činnosti

Kontrola správnosti výstupů ze správních řízení a ostatních opatření stavebních úřadů
Sepisování žádostí na stavební úřady
Zpracování odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů
Zpracování stížností na chování úředníků anebo chybné úřední postupy
Kontrola dodržování správních lhůt ve správních řízeních
Zastupování stavebníků podle správníhom řádu a stavebního zákona


V oblasti technických řešení pro handicapované spoluobčany

Kontrola dodržování vyhlášky č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Pasportizace přechodů přes komunikace
Navrhování stavebních úprav směřujících ke zlepšení života handicapovaných spoluobčanů

V oblasti práva na informace podle zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístup k informacím

Sepisování žádostí na povinný subjekt
Sepisování odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o neposkytnutí informace
Podání stížnosti proti postupu povinného subjektu
Kontrola dodržování správních lhůt v poskytování informací
Příprava podkladů pro zpracování žaloby advokátní kanceláří

Návrat na obsah